ABSOLWENCI

Klub Absolwenta» Deklaracja Klubu Absolwenta

DEKLARACJA

„Deklaruję przystąpienie do grona członków Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego.”

dane obowiązkowe *
Dane personalne
Imię *
Nazwisko *
Nazwisko panieńskie
Miejsce urodzenia *
Data urodzenia     (d m r) *
Nr albumu
(nie dotyczy w przypadku ukończenia tylko studiów podyplomowych, MBA lub doktoranckich)
*

Dane kontaktowe
Telefon domowy
Telefon komórkowy *
E-mail *

Adres zamieszkania
Miejscowość *
Kod pocztowy- *
Ulica *

Adres do korespondencji
Taki sam jak adres zamieszkania
Miejscowość*
Kod pocztowy-*
Ulica*

Dane dotyczące zatrudnienia
Nie pracuję
Nazwa zakładu pracy *
Adres
Telefon
Branża *
Stanowisko *

Wykształcenie (Studia wyższe)
Ukończyłem (-am) na Uczelni Łazarskiego tylko studia podyplomowe, MBA lub doktoranckie.

Uczelnię Łazarskiego ukończyłam (-em) w roku *
Obroniłam (-em) pracę *
Wydział *
Kierunek w trybie *
Ukończyłem (-am) także drugi kierunek

Wykształcenie (Studia podyplomowe, MBA, Studia doktoranckie)
Ukończyłam (-em) *
Nazwa Uczelni *
Nazwa studiów *
Rok ukończenia studiów *
Nie chcę brać udziału w projekcie Karta Klubu Absolwenta

Karta Klubu Absolwenta
Sposób dostarczenia karty *
Czy jesteś zainteresowany włączeniem się w projekt jako przedstawiciel firmy?
Zapoznałem się z Informacją Projektu
Karta Klubu Absolwenta.
*

Dodatkowe informacje
Czy chcesz czynnie włączyć się w działania podejmowane przez Klub Absolwenta? Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię Łazarskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, w celu uzyskania członkostwa w Klubie Absolwenta Uczelni Łazarskiego zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, marketingowych informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i/lub sms dotycząca Uczelni Łazarskiego lub Partnerów Biznesowych Uczelni Łazarskiego uczestniczących w świadczeniu usług, zgodnie z Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, w celu założenia konta e-mail (Windows Live) w domenie @lazarski.pl
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych niezgodnych z prawdą. *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania członkostwa Klubie Absolwenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, uzasadnionym interesem jest promocja własnych usług, utrzymanie kontaktu z absolwentami stanowiących integralną część społeczeństwa akademickiego Uczelni Łazarskiego
  2. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  3. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  4. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu,
  5. realizacji kampanii promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  6. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  7. założenia konta e-mail (Windows Live) w domenie @lazarski.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  8. uczestniczenia w projekcie Karta Klubu Absolwenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzania - do czasu odwołania zgody,
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie, np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji,
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością - uzyskania członkostwa w Klubie Absolwenta.