ABSOLWENCI

Klub Absolwenta» Deklaracja Klubu Absolwenta

DEKLARACJA

„Deklaruję przystąpienie do grona członków Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego.”

dane obowiązkowe *
Dane personalne
Imię *
Nazwisko *
Nazwisko panieńskie
Miejsce urodzenia *
Data urodzenia     (d m r) *
Nr albumu
(nie dotyczy w przypadku ukończenia tylko studiów podyplomowych, MBA lub doktoranckich)
*

Dane kontaktowe
Telefon domowy
Telefon komórkowy *
E-mail *

Adres zamieszkania
Miejscowość *
Kod pocztowy- *
Ulica *

Adres do korespondencji
Taki sam jak adres zamieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy-
Ulica

Dane dotyczące zatrudnienia
Nie pracuję
Nazwa zakładu pracy *
Adres
Telefon
Branża *
Stanowisko *

Wykształcenie (Studia wyższe)
Ukończyłem (-am) na Uczelni Łazarskiego tylko studia podyplomowe, MBA lub doktoranckie.

Uczelnię Łazarskiego ukończyłam (-em) w roku *
Obroniłam (-em) pracę *
Wydział *
Kierunek w trybie *
Ukończyłem (-am) także drugi kierunek

Wykształcenie (Studia podyplomowe, MBA, Studia doktoranckie)
Ukończyłam (-em) *
Nazwa Uczelni *
Nazwa studiów *
Rok ukończenia studiów *
Nie chcę brać udziału w projekcie Karta Klubu Absolwenta

Karta Klubu Absolwenta
Sposób dostarczenia karty *
Czy jesteś zainteresowany włączeniem się w projekt jako przedstawiciel firmy?
Zapoznałem się z Informacją Projektu
Karta Klubu Absolwenta.
*

Dodatkowe informacje
Czy chcesz czynnie włączyć się w działania podejmowane przez Klub Absolwenta? Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię Łazarskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, w celu uzyskania członkostwa w Klubie Absolwenta Uczelni Łazarskiego. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię Łazarskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, w celach marketingowych  zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Wyrażam także zgodę na otrzymywanie od Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych   – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017.1219 t.j.).
Wyrażam zgodę na używanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017.1907 t.j.).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, w celu założenia konta e-mail (Windows Live) w domenie @lazarski.pl zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.).
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych niezgodnych z prawdą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) uzyskania członkostwa Klubie Absolwenta

b) uczestniczenia w projekcie Karta Klubu Absolwenta - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:

a) organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,

b) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu,

c) realizacji kampanii promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach

d) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,

e) założenia konta e-mail (Windows Live) w domenie @lazarski.pl

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., . art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). oraz ustawy z dnia 16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm).

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

a) w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

b) w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzania - do czasu odwołania zgody,

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10. Ppodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością - uzyskania członkostwa w Klubie Absolwenta.